Expand

Procedura recenzowania prac w Annales Academiae Medicae Gedanensis


  1. Nadesłane do redakcji prace są poddane wstępnej ocenie przez członków kolegium redakcyjnego.
    Manuskrypty, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji zawartych w regulaminie ogłaszania prac są odrzucane.
  2. Do oceny każdej pracy wyznacza się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej stanowiącej afiliację autora publikacji.
  3. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  4. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości w każdym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej. Na stronie internetowej umieszczony jest także formularz recenzji.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
  6. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).