Expand
Research paper

Księgozbiór profesora Michała Reichera – struktura zasobu

Piotr Krajewski, Bartłomiej Siek

DOI:
Ann. Acad. Med. Gedan. 2017 (vol. 47), No 1: 130-149
Publication date: 2018-05-21
Language: pl

Abstract

Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy zachowanej części księgozbioru prof. M. Reichera zgodne z funkcjonalną koncepcją książki, wedle której daną kolekcję interpretować należy jako wyraz nie tylko zainteresowań i praktyk czytelniczych, ale jako część procesu społecznego komunikowania, rozumianego tutaj jako możność stworzenia kolekcji (kwestie rynku książki) i nadania jej wartości w obiegu informacji naukowej.

Materiał i metody
Zasób obejmuje 341 woluminów (300 tytułów książek i rękopisów oraz 18 tytułów czasopism w 104 zeszytach). Kolekcję zanalizowano pod kątem struktury językowej, chronologicznej i tematycznej.

Wyniki
Pod względem tematycznym przeważają publikacje z zakresu antropologii i anatomii. Pod względem językowym przeważają publikację w języku niemieckim. Pod względem chronologicznym przeważają zbiory zabytkowe.

Wnioski
Struktura pozwala dostrzec w twórcy kolekcji także rysy bibliofila. Analiza struktury chronologicznej pozwala na postawienie kolejnych pytań badawczych dotyczących funkcjonalności księgozbioru. Niekompletność zasobu oraz stosunkowo niewielka liczba druków z okresu po II wojnie światowej sprawiają, że rozpoznanie relacji między księgozbiorem prywatnym a biblioteką instytucjonalną, którą miał do dyspozycji prof. M. Reicher, wymaga pogłębionych badań.

Keywords
historia GUMed, Michał Reicher, bibliotekoznawstwo